21 okt 2016Impressie NRS-najaarscongres 5 oktober 2016

Op 5 oktober 2016 hield de Vereniging voor Notariële Registergoed Specialisten (NRS) haar najaarscongres. Centraal in deze bijeenkomst stond een aantal mogelijke wijzigingen van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. In het voorjaar van 2016 zijn in dat kader op initiatief van professor Aart van Velten en onder leiding van professor Léon Verstappen preadviezen uitgebracht.
Tijdens het NRS-congres is nader ingegaan op een aantal van deze preadviezen, waarbij met name ingegaan werd op het nut en de noodzaak van de voorgestelde wijzigingen, en op welke wijze middels een wetswijziging daar nader vorm aan zou kunnen worden gegeven.

NRS-najaarscongres 2016 - Van der Steur.JPGMinister Van der Steur opent het NRS-congres

 

Het congres werd geopend door de minister van Veiligheid en Justitie, de heer Ard van der Steur, die daarmee ook het belang aangaf dat de wetgever hecht aan eventuele wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek. In zijn toespraak stelde de minister dat wetgeving van tijd tot tijd tegen het licht moet worden gehouden. Daarbij gaf hij meermaals aan dat het ministerie constructief mee wil denken aan een vernieuwing van Boek 5 BW, onder voorwaarde dat het ook duidelijk moet zijn dat een dergelijke wetswijziging ook noodzakelijk is. Daarnaast dienen deze vernieuwingen wel gebaseerd te zijn op een breed draagvlak in de praktijk én in de samenleving.

Tijdens het congres zijn de volgende preadviezen behandeld: drijvende opstallen, netwerken, mandeligheid en burenrecht, erfpacht en opstal, en ten slotte grondgebonden lidmaatschapsrecht van een beheervereniging. De behandeling vond per preadvies plaats middels tweegesprekken tussen experts, waarna een discussie volgde tussen de zaal en de experts. Aan het slot van elke ronde volgde vervolgens steeds een stemming over de vragen of de voorgestelde wijziging daadwerkelijk een bestaand probleem oplost, en of men het eens is met de voorgestelde wijziging.

Het was een boeiend congres, met een levendige discussie.

 

NRS-najaarscogres 2016 - Leon Verstappen .JPGDagvoorzitter Léon Verstappen en Rijdende Rechter Frank Visser bespreken het preadvies aangaande mandeligheid en burenrecht

 

 

NRS-najaarscongres 2016 - stemming.JPGDe zaal laat weten hoe men over een voorgestelde wijziging denkt

 

Op 29 november 2016 houdt de NRS haar volgende congres, waarbij als onderwerp appartementsrechten centraal zullen staan. Naast de aanstaande wetswijzigingen zal uitgebreid ingegaan worden op de mogelijkheden, problemen en oplossingen die rond appartementsrechten spelen.

Volg de NRS